Hệ thống chữa cháy VSN 1230 ( NovecTM 1230)

Hệ thống chữa cháy VSN 1230 chữa cháy sử dụng Novec 1230 của 3M. Chất chữa cháy này đặc biệt thích hợp để bảo vệ các không gian có thiết bị điện và điện tử và mang đến một giải pháp PCCC tiết kiệm, đặc biệt cho các phòng có diện tích vừa và nhỏ.

OneU – Hệ thống chữa cháy tủ racks 19”

Các hệ thống CNTT đang hoạt động không nên được xem là hiển nhiên. Đối với các công ty phải đảm bảo mức độ sẵn có của dữ liệu với các hệ thống mạnh mẽ, độ tin cậy này thường là vấn đề sống còn. Đặc biệt hê thống máy chủ trong tủ racks 19